Витяг із звіту директора за 2019/2020 навчальний рік

У 2019/2020н.р. даний освітній заклад працював за п’ятиденним робочим тижнем. Упродовж навчального року для учнів проводилися канікули:

- осінні – з 28.10.2019 по 03.11.2019

- зимові – з 28.12.2019 по 15.01.2020

- весняні – з 23.03.2020 по 29.03.2020

У період карантину з 12.03 по 31.05 відбувся перехід на дистанційну форму навчання із використанням інтернет-технологій та освітніх платформ. Дистанційне навчання було організоване наступним чином.

1. На офіційному сайті створено вкладку ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ, яка містить вкладки для кожного класу, де систематично розміщувалися домашні завдання у формі інтерактивних тестів, відеоуроків та посилань на матеріали підручників та вкладки із інтернет- ресурсами, які стосувалися вивчення окремих предметів.

2. Створено вайбер-групи по класах, куди були долучені учні та учителі, що там викладали для кращої комунікації.

3. Для вивчення іноземних мов кафедрою іноземних мов було створено фейсбук-групу.

4. Заняття проводились як в індивідуальній, так і в груповій формах, використовуючи відеочати соціальних мереж та середовище для відеоконференцій Zoom.

5. Розроблено мережу GoogleClassroom для окремих предметів, де були розміщені навчальні матеріали та учасники освітнього процесу мали змогу отримувати оцінки за виконані завдання.

6. Для систематизації оцінювання виконаних завдань було розроблено онлайн- журнали на основі GoogleExcel, до якого надано доступ учителям-предметникам. Використовувалися журнали оцінок інтернет-ресурсу «На урок» та learningApps.org

Навчальний план НВК складається інваріантної та варіативної складових. Інваріантна частина складена відповідно до Типового навчального плану і забезпечує виконання вимог державних освітніх стандартів. Усі предмети інваріантної та варіативної складових забезпечені державними програмами на 100%, періодичними педагогічними й методичними виданнями вчителі забезпечують себе самостійно. Для виконання навчальних програм з предметів робочого навчального плану учні були належним чином забезпечені підручниками і посібниками.

З усіх предметів навчального плану вчителями-предметниками складено календарно-тематичне планування, у якому вказується підручник, що використовується, дати проведення уроків, теми уроків, на підставі якої програми складено планування.

Програмно-методичне забезпечення дало змогу в повному обсязі реалізувати навчальний план. Організація навчального процесу регламентується навчальним планом, річним календарним планом і розкладом занять. Максимальний обсяг навчального навантаження учнів відповідав максимально допустимій кількості годин з урахуванням навчального тижня і не перевищував гранично допустимого. Шкільний компонент був розподілений на вивчення предметів базового навчального плану.

Навчальні програми і навчальний план НВК передбачають виконання основної функції школи – забезпечення базової загальної і повної середньої освіти та розвитку учнів. НВК реалізує програми початкової , основної, середньої (повної) загальної освіти і, за підсумками проходження ДПА, видає документи державного зразка відповідного рівня. Головною умовою для досягнення цих цілей є залучення учнів на кожному навчальному занятті в розвивальну діяльнічсть з урахуванням їхніх інтелектуальних здібностей. Так, навчально-виховний план і навчальні програми виконані в повному обсязі.

Навчально – виховний процес у закладі здійснювався з дотриманням вимог нормативних документів. Закон України «Про мову» виконувався всіма учасниками навчально – виховного процесу. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося відповідно до Загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за їх дотриманням. Документація закладу ведеться згідно з вимогами щодо ведення шкільної документації.

Протягом навчального року колектив учителів продовжував роботу над пріоритетними напрямками: створенням умов для успішної соціалізації учнів школи; створення умов для самореалізації учнів і розвитку їхніх ключових компетенцій, упровадження в освітній простір НВК сучасних методик і форм роботи як умови успішного освоєння державних освітніх стандартів.

Відповідно до Закону України «Про освіту» школа забезпечує доступність і безоплатність початкової, базової та повної загальної освіти. НВК надає очну форму навчання й індивідуальне навчання за медичними показаннями, а також інклюзивне навчання. На індивідуальному навчанні перебували 4 учнів та одна учениця навчалася за інклюзією.

Педагогічним колективом НВК проведено роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початок навчального року в школі навчалося 256 учнів. Укомплектовано 13 класів та одна група учнів. Середня наповнюваність класів становить 17 учнів. На всіх дітей, які з різних причин продовжили навчання за межами закладу, своєчасно оформлені документи. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів, необхідно зазначити, що основними причинами була зміна місця проживання батьків. Плинність учнів становить 0,5%. Основними заходами колективу щодо збереження контингенту учнів були: роз’яснювальна робота серед дев’ятикласників та їхніх батьків, вивчення та врахування їхніх запитів під час складання навчальних планів на наступний навчальний рік.

Протягом року адміністрацією проводилася робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України. Документація закладу ведеться українською мовою. У школі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою.

У НВК успішно впроваджуються Державні стандарти початкової, базової та повної загальної середньої освіти, затверджені відповідними постановами Кабінету Міністрів.

Для вивчення рівня навчальних досягнень учнів адміністрацією школи застосовуються моніторингові дослідження з метою виявлення відповідності навчальних досягнень учнів вимогам навчальних програм, наступності між початковою та середньою школою, накреслення шляхів подолання виявлених недоліків.

На кінець навчального року у школі навчається 282 учні. На підставі рішення педради від 30.08.2019 року (протокол № 10) оцінювання відбувається з 3 класу, а учні 1-2 класів оцінюються вербально.

В початковій школі навчається 129 учнів.

На високий рівень навчальний рік за­кінчили такі учні:

3-А клас – Кейзор Марійка, Врублевська Анастасія, Лабата Вікторія

3-Б клас –Панасюк Дарина, Федор Наталія, Березюк Діана, Гриців Остап.

4 клас – Бумбар Інна, Івачевська Наталія, Ковальчук Анастасія, Лицар Єлизавета, Соп’яненко Юрій, Дубова Оксана.

Результати успішності учнів початкової школи за навчальний рік:

3-А клас:

високий рівень – 3(19%);

достатній рівень – 8 (50%)

середній рівень – 5 (31%)

3-Б клас:

високий рівень – 4(27%);

достатній рівень – 11 (73%)

4 клас:

високий рівень – 6 (23%);

достатній рівень – 14 (54%)

середній рівень – 6 (23%)

У початковій школі переважає достатній та середній рівень успішності.

В базовій школі навчається 114 учнів. Високий рівень навчальних досягнень мають 16 учнів (14%), достатній- 46 учні (40%), середній –52 учні (46%). Початкового рівня немає.

У 2019/2020 навчальному році 24 випускники 5 гімназійного (9) класу НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м. Хоростків отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту, з них двоє учнів – Березюк Ігор та Ольховецька Олена отримали свідоцтва з відзнакою.

Учнів старшої школи – 32. На високому рівні навчалася учениця 6 гімназійного (10) класу Підгородецька Христина та учениця 7 гімназійного (11) класу Комасюк Аліна ( 6%). Двоє учнів 7 гімназійного (11) класу (6%) – Гарагудз Уляна та Яковищак Олег є претендентами на нагородження Золотими медалями. На до­статньому рівні у старшій школі навчалися 14 учнів (44%), на середньому - 14 учнів (44%), на початковому жоден учень.

На екстернатній формі навчання цей навчальний рік закінчив учень Пона Максим Юрійович на достатньому навчальному рівні.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах (Додатки 1-8), дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися ще значна частина учнів, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з кількох предметів. Найвищий середній бал в учнів 4 гімназійного ( 8) класу Кормила Віталія, 5 гімназійного (9) класу Ольховецької Олени, 6 гімназійного (10) класу Підгородецької Христини та 7 гімназійного (11) класу Гарагудз Уляни і Яковищака Олега.

Аналіз якості рівня успішності показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід навчально-виховного процесу, від­сутня система роботи із уч­нями, які погано навчаються й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей, як комунікативна компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки початкового рівня, класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди, вчителями-предметниками додаткові заняття з предметів, дані індивідуальні завдання.

У 2019/2020 навчальному році 2 випускники НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м. Хоростків Гарагудз Уляна та Яковищак Олег отримали свідоцтво з відзнакою про повну загальну середню освіту, 16 учнів отримали свідоцтво з про повну загальну середню освіту загального зразка, причому один випускник Пона Максим навчався на екстернатній формі навчання. 11 учнів(61%) нагороджені Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів». Найвищий середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту – 11,2, а найнижчий – 7,8

Більшість випускників були звільнені від ДПА у формі ЗНО, бажання вносити оцінки у додаток до свідоцтва виявили 5 учнів. ЗНО складали з української мови та літератури, математики, історії України, англійської мови(профільний рівень), фізики, хімії та географії. Аналізуючи результати ЗНО, можна стверджувати, що учителі, які викладали у 11 класі вищеперераховані предмети об’єктивно оцінили учнів.

Інформація

про результати державної підсумкової атестації у формі ЗНО

та річні оцінки з навчальних предметів в 11 класі

НВК « ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 - гімназія» м. Хоростків

Предмет УКРАЇНСЬКА МОВА (Вчитель вищої категорії, «учитель-методист», Слободяник Ірина Степанівна, кількість учнів, що складали ЗНО-16)

Таблиця 2.1

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 5 1 6 4 17
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16
1 2 1 5 3 4

Таблиця 2.2

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з української мови за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО відхилення в балах
1 Вербіцька Анастасія 9 8 -1
2 Гарагудз Уляна 11 11 0
Говда Вікторія 10 10 0
Кантор Вероніка 10 9 -1
Комасюк Аліна 11 11 0
Крицька Олеся 10 9 -1
Кучвара Анатолій 10 10 0
Левицька Катерина 11 11 0
Матвійчук Інна 7 *** 0
Машута Христина 8 7 -1
Попович Наталя 10 10 0
Приведа Володимир 8 9 +1
Процків Максим 8 7 -1
Соколовський Ростислав 10 9 -1
Старейко Віктор 8 9 +1
Федорчук Віталій 7 6 -1
Яковищак Олег 11 11 0
Середній бал 9,5 9,2 -0,3

Предмет МАТЕМАТИКА (Вчитель вищої категорії, «старшиу учитель», Гладій Микола Васильович, кількість учнів, що складали - 11)

Таблиця 2.3

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4 2 1 1 1 1 11
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11
1 1 2 1 3 1 1 1

Таблиця 2.4

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з математики
за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО відхилення в балах
1 Вербіцька Анастасія 6 3 -3
2 Гарагудз Уляна 10 8 -2
3 Говда Вікторія 8 7 -1
4 Кантор Вероніка 8 5 -3
5 Крицька Олеся 9 7 -2
6 Кучвара Анатолій 7 4 -2
7 Попович Наталя 11 9 -2
8 Приведа Володимир 7 7 0
9 Процків Максим 7 5 -2
10 Соколовський Ростислав 12 11 -1
11 Старейко Віктор 7 6 -1
Середній бал 8,4 6,5 -1,9

Спостерігаються значні відхилення, 3 бали, від річного оцінювання. Учителю слід звернути увагу на якість викладання предмету та об’єктивність оцінювання учнів

Предмет ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (Вчитель другої категорії, Собків Ірина Іванівна, кількість учнів, що реєструвалися-7, складали -6)

Таблиця 2.5

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 1 1 2 7
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6
1 2 1 2

Таблиця 2.6

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з історії України за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО відхилення в балах
1 Комасюк Аліна 11 11 0
2 Кучвара Анатолій 9 8 -1
3 Левицька Катерина 11 10 -1
4 Матвійчук Інна 8 *** 0
5 Машута Христина 8 8 0
6 Федорчук Віталій 7 6 -1
7 Яковищак Олег 11 11 0
Середній бал 9,5 9 -0,5

Предмет ГЕОГРАФІЯ (Вчитель вищої категорії, «учитель-методист», Богоніс Ірина Михайлівна, кількість учнів, що зареєструвалися -2, складали ЗНО-1)

Таблиця 2.11

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
1

Таблиця 2.12

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з географії
за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО відхилення в балах
1 Левицька Катерина 11 10 -1
Матвійчук Інна 8 ***
Середній бал 11 10 -1

Предмет ФІЗИКА (Вчитель вищої категорії, Крицька Людмила Зіновіївна, кількість учнів, що складали ЗНО-4)

Таблиця 2.13

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 2 4
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4
1 1 1 1

Таблиця 2.14

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з фізики за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО Відхилення балах
1 Приведа Володимир 9 9 0
2 Процків Максим 7 5 -2
3 Соколовський Ростислав 9 7 -2
4 Старейко Віктор 6 4 -2
Середній бал 7,8 6,3 -1,5

Предмет ХІМІЯ (Вчитель другої категорії, Заверуха Світлана Іванівна, кількість учнів, що зареєструвалися -2, складали ЗНО-2)

Таблиця 2.11

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
1

Таблиця 2.12

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з хімії за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО відхилення в балах
1 Говда Вікторія 8 6 -2
2 Попович Наталя 9 7 -2
Середній бал 8,5 6,5 -2

Предмет БІОЛОГІЯ (Вчитель вищої категорії, Ольховецька Марія Степанівна, кількість учнів, що реєструвалися-4, складали -4)

Таблиця 2.5

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1 1 4
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4
2 1 1

Таблиця 2.6

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з біології за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО відхилення в балах
1 Вербіцька Анастасія 10 9 -1
2 Гарагудз Уляна 11 11 0
3 Крицька Олеся 9 7 -2
4 Федорчук Віталій 8 7 -1
Середній бал 9,5 8,5 -1

Предмет АНГЛІЙСЬКА МОВА (Вчитель вищої категорії, Пшик Тетяна Євгенівнаа, кількість учнів, що складали ЗНО-4)

Таблиця 2.13

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 2 4
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4
1 1 2

Таблиця 2.14

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з англійської мови за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО Відхилення балах
1 Кантор Вероніка 9 7 -2
2 Комасюк Аліна 12 11 -12
3 Машута Христина 6 2 -4
4 Яковищак Олег 12 11 -1
Середній бал 7,8 6,3 -1,5

Таблиця 2.15

Результати ЗНО 2020 року у порівнянні із річними оцінками

Предмет ЗНО Річна ЗНО Відхилення
Українська мова 9,5 9,2 -0,3
Історія України 9,5 9 -0,5
Математика 8,4 6,5 -1,9
Географія 11 10 -1
Англійська мова 7,8 6,3 -1,5
Хімія 8,5 6,3 -1,2
Біологія 9,5 8,5 -1
Фізика 7,8 6,3 -1,5

Діаграма 2.15

Порівняльна діаграма результатів ЗНО 2019 року та річних оцінок

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях предметно-методичних кафедр, з’ясовувалися причини слабкої ус­пішності учнів.

2.2. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

З метою виявлення та розвитку обдарованої молоді, формування творчого покоління молодих науковців і практиків для різних галузей суспільного життя, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів у жовтні - листопаді 2019 року учні закладу брали участь у районних предметних олімпіадах, які проводилися з таких навчальних предметів: української мови та літератури, конкурсів з української мови та літератури ім. П. Яцика та Т. Г. Шевченка, англійської, німецької мови, історії, основ правознавства, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії, основ економіки, інформатики, інформаційних технологій, трудового навчання та образотворчого мистецтва.

Результати у ІІ(районному) етап Всеукраїнських предметних олімпіад.

Органiзацiйний, науково-теоретичний та методичний рiвнi проведення олімпіад вiдповiдали вимогам Положення «Про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності».

Таблиця 2.16

Результати у ІІ(районному) етап Всеукраїнських предметних олімпіад.

№ з/п Предмет Клас Прізвище та ім’я учня Зайняте місце Вчитель
1 Образотворче мистецтво 11 Комасюк Аліна І Пилипів Р. І.
2 10 Ворончак Катя І Пилипів Р. І.
3 Математика 8 Кормило Віталій І Гладій М. В..
4 11 Попович Наталя ІІ Гладій М. В.
5 Англійська мова 8 Келічава Наталя ІІ Пшик Т. Є.
6 Хімія 8 Кормило Віталій І Заверуха С. І.
7 9 Березюк Ігор ІІІ Заверуха С. І.
8 Географія 8 Плескун Юля ІІІ Богоніс І. М.
9 9 Березюк Ігор І Богоніс І. М.
10 10 Підгородецька Христина ІІ Богоніс І. М.
11 11 Гарагуд Уляна ІІ Богоніс І. М.
12 Трудове навчання 9 Дацюк Неля ІІІ Галабіцька О. А.
13 Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 4 Івачевська Наталя І Карвацька М. В.
14 8 Келічава Наталя ІІ Стахів О. М.
15 9 Ольховецька Олена ІІІ Магеровська Н. А
16 10 Підгородецька Христина І Слободяник І. С
17 11 Яковищак Олег ІІІ Слободяник І. С
18 Конкурс знавців української мови ім. Т. Г. Шевченка 6 Говда Марія ІІ Стахів О. М.
19 8 Келічава Наталя ІІ Стахів О. М.
20 9 Ольховецька Олена ІІ Магеровська Н. А.
21 11 Комасюк Аліна ІІІ Слободяник І. С.
22 Історія 10 Підгородецька Христина ІІ Собків І. І.
23 9 Березюк Ігор ІІ Курач Л. В.
24 Астрономія 10 Ляхович Адам ІІ Крицька Л. З.
25 Українська мова та література 10 Підгородецька Христина І Слободяник І. С.
26 11 Гарагудз Уляна І Слободяник І. С.
27 9 Ольховецька Олена ІІІ Магеровська Н. А.
28 Інформатика 8 Кормило Віталій І Крицька Л. З.
29 9 Киба Микола ІІІ Крицька Л. З.
30 10 Бутовський Мар’ян ІІ Крицька Л. З.
31 Інформаційні технології 11 Попович Наталя ІІІ Крицька Л. З.
32 10 Ляхович Адам ІІІ Крицька Л. З.
33 Фізика 8 Кормило Віталій І Дроздюк О. І.
34 Правознавство 11 Яковищак Олег ІІІ Курач Л. В.
35 9 Дацюк Неля ІІІ Курач Л. В.
36 Біологія 11 Комасюк Аліна ІІІ Ольховецька М. С.
МАН (районний етап) Білянський В. Т.
37 Секція математики 11 Соколовський Ростислав І Гладій М. В.
38 Секція економіки 11 Попович Наталя І Галабіцька О. А.
39 Секція історії 11 Ляхович Адам І Собків І. І.

Слід зазначити, що гімназисти виявили велику зацікавленість у реалізації своїх здібностей, тому багато учнів брали участь у декількох предметних олімпіадах. Результатом наполегливої праці всього педагогічного колективу є 36 призових місця на предметних олімпіадах, 3 призових місця на районному етапі захисту науково-дослідницьких робіт у МАН.

Одинадцять учнів отримали перемоги у декількох предметних олімпіадах. Абсолютними переможцями серед учасників районного етапу олімпіад є учень 8 класу Кормило Віталійта учениця 10 класу Підгородецька Христина. Кількість переможців районних олімпіад залежить від наполегливої роботи вчителів-предметників. У розрізі предметів (Додаток 1).

Адміністрація відмічає наполегливу роботу з обдарованими учнями вчителів, які підготували переможців олімпіад. Результативною була робота по підготовці учнів до олімпіад учителів, зокрема Богоніс І. М., Слободяник І. С., Гладій М,В., Крицька Л. З., Магеровська Н. А., Стахів О.М., Пшик Т. Є., Дроздюк О.І., Карвацька М.В., Пилипів Р.І.

Разом з тим особливе занепокоєння викликає відсутність переможців в олімпіаді з німецької мови (Танасевич О.М.).

Але у підготовці до предметних олімпіад є ряд недоліків: невчасно узгоджуються прізвища учасників олімпіад, що призводить до перевантаження учнів, труднощів у гімназистів викликають завдання творчого характеру, не простежується система у підготовці гімназистів до олімпіад у 2 семестрі.

У цьому навчальному році продовжили роботу три секції МАН – секція математики (Гладій М. В. ), економіки (Галабіцька О. А.) та секція історії (Собків І.І.).

На базі НВК “ЗОШ І-ІІІст.№1-гімназія’’ м. Копичинці відбувся І етап захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Гусятинської філії Тернопільського відділення Малої академії наук України.Учні нашої гімназії захищали свої роботи з математики, економіки, історії. Секцію математики презентував учень 7 гімназійного класу Соколовський Ростислав і здобув І місце. Попович Наталія, учениця цього ж класу, також стала переможцем у секції економіки – І місце. Працю з історії написав учень 6 гімназійного класу Ляхович Адам – і також перемога.

Діаграма 2.16

Аналіз результативності учнів на районних олімпіадах у розрізі предметів

Цьогоріч радують досягнення гімназистів на ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. Слід відзначити, що вчителі приклали максимум зусиль, щоб їхні учні здобули перемогу. Це Богоніс І.М., Гладій М.В., Слодбодяник І.С., Заверуха С.І., Пилипів Р.І. Учні Богоніс І.М. (Підгородецька Х. та Березюк І.) мали б захищати честь Тернопільщини на Всеукраїнській олімпіаді з географії, але через карантинні заходи олімпіада не відбулась.

Таблиця 2.17

Результати у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнськиї предметних олімпіад

№ з/п Предмет Клас Прізвище та ім’я учня Зайняте місце Вчитель
1 Математика 8 Кормило Віталій Диплом ІІІ ступеня Гладій М. В..
2 Географія 9 Березюк Ігор Диплом І ступеня Богоніс І. М.
3 10 Підгородецька Христина Диплом І ступеня Богоніс І. М.
4 Хімія 9 Кормило Віталій Диплом ІІІ ступеня Заверуха С. І
5 Українська мова та література 10 Підгородецька Христина Диплом ІІ ступеня Слободяник І. С.
6 Образотворче мистецтво 11 Комасюк Аліна Диплом ІІ ступеня Пилипів Р. І.

МАН (обласний етап)

Предмет Прізвище та ім’я учня Клас Зайняте місце Вчитель
Економіка Попович Наталя 11 Диплом ІІІ ст Галабіцька О. А.

Діаграма 2.17

Аналіз результативності учнів на обласних олімпіадах

Із відмінними та добрими результатами учні школи отримали сертифікати за участь у щорічних конкурсах, зокрема:

- Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру-2020» - координатор Пастернак Н.М. Участь взяли 79 учнів. У Всеукраїнській предметній інтернет – олімпіаді «На Урок» (англійська мова) – 73 учні. Із зарубіжної літератури – 43 учні, з них: 2 дипломи І ступеня, 7 дипломів ІІ ст., 3 диплом ІІІ ст., 12 сертифікатів учасників. Учні гімназії брали участь у першому турі відбору за програмою “Програма обміну майбутніх лідерів” (FLEX). FLEX – програма культурного обміну, яка здійснюється Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США й адмініструється в Україні організацією „Американські Ради з Міжнародної освіти: ACTR/ACCELS” (American Councils) за підтримки Міністерства освіти і науки України. Програма дає можливість українським школярампротягом одного навчального року навчатись у школі в США, проживаючи в американській родині безкоштовно. 9 учнів 9-10 класів нашої гімназії спробували свої сили у цьому конкурсі, який проходив на базі школи #5 м Тернопіль. Серед них - Підгородецька Христина, Тимечко Аліна, Дідур Ігор, Ольховецька Олена, Богоніс Христина, Березюк Ігор. Більше того, Підгородецька Христина пройшла перший тур з перемогою, тому мала нові випробування у другому вибірковому турі. (Координатор: учитель англійської мови Пшик Тетяна Євгенівна)

У порівнянні з минулими роками спостерігається результативність предметних олімпіад та активізація участі учнів в інтерактивних предметних конкурсах.

Враховуючи усе вище вказане, можна зробити висновок, що у школі склалась належна система роботи з обдарованими та здібними учнями. Відстежується позитивна динаміка результативності роботи педагогічного колективу у цьому напрямку.У 2019/2020н.р. даний освітній заклад працював за п’ятиденним робочим тижнем. Упродовж навчального року для учнів проводилися канікули:

- осінні – з 28.10.2019 по 03.11.2019

- зимові – з 28.12.2019 по 15.01.2020

- весняні – з 23.03.2020 по 29.03.2020

У період карантину з 12.03 по 31.05 відбувся перехід на дистанційну форму навчання із використанням інтернет-технологій та освітніх платформ. Дистанційне навчання було організоване наступним чином.

1. На офіційному сайті створено вкладку ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ, яка містить вкладки для кожного класу, де систематично розміщувалися домашні завдання у формі інтерактивних тестів, відеоуроків та посилань на матеріали підручників та вкладки із інтернет- ресурсами, які стосувалися вивчення окремих предметів.

2. Створено вайбер-групи по класах, куди були долучені учні та учителі, що там викладали для кращої комунікації.

3. Для вивчення іноземних мов кафедрою іноземних мов було створено фейсбук-групу.

4. Заняття проводились як в індивідуальній, так і в груповій формах, використовуючи відеочати соціальних мереж та середовище для відеоконференцій Zoom.

5. Розроблено мережу GoogleClassroom для окремих предметів, де були розміщені навчальні матеріали та учасники освітнього процесу мали змогу отримувати оцінки за виконані завдання.

6. Для систематизації оцінювання виконаних завдань було розроблено онлайн- журнали на основі GoogleExcel, до якого надано доступ учителям-предметникам. Використовувалися журнали оцінок інтернет-ресурсу «На урок» та learningApps.org

Навчальний план НВК складається інваріантної та варіативної складових. Інваріантна частина складена відповідно до Типового навчального плану і забезпечує виконання вимог державних освітніх стандартів. Усі предмети інваріантної та варіативної складових забезпечені державними програмами на 100%, періодичними педагогічними й методичними виданнями вчителі забезпечують себе самостійно. Для виконання навчальних програм з предметів робочого навчального плану учні були належним чином забезпечені підручниками і посібниками.

З усіх предметів навчального плану вчителями-предметниками складено календарно-тематичне планування, у якому вказується підручник, що використовується, дати проведення уроків, теми уроків, на підставі якої програми складено планування.

Програмно-методичне забезпечення дало змогу в повному обсязі реалізувати навчальний план. Організація навчального процесу регламентується навчальним планом, річним календарним планом і розкладом занять. Максимальний обсяг навчального навантаження учнів відповідав максимально допустимій кількості годин з урахуванням навчального тижня і не перевищував гранично допустимого. Шкільний компонент був розподілений на вивчення предметів базового навчального плану.

Навчальні програми і навчальний план НВК передбачають виконання основної функції школи – забезпечення базової загальної і повної середньої освіти та розвитку учнів. НВК реалізує програми початкової , основної, середньої (повної) загальної освіти і, за підсумками проходження ДПА, видає документи державного зразка відповідного рівня. Головною умовою для досягнення цих цілей є залучення учнів на кожному навчальному занятті в розвивальну діяльнічсть з урахуванням їхніх інтелектуальних здібностей. Так, навчально-виховний план і навчальні програми виконані в повному обсязі.

Навчально – виховний процес у закладі здійснювався з дотриманням вимог нормативних документів. Закон України «Про мову» виконувався всіма учасниками навчально – виховного процесу. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося відповідно до Загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за їх дотриманням. Документація закладу ведеться згідно з вимогами щодо ведення шкільної документації.

Протягом навчального року колектив учителів продовжував роботу над пріоритетними напрямками: створенням умов для успішної соціалізації учнів школи; створення умов для самореалізації учнів і розвитку їхніх ключових компетенцій, упровадження в освітній простір НВК сучасних методик і форм роботи як умови успішного освоєння державних освітніх стандартів.

Відповідно до Закону України «Про освіту» школа забезпечує доступність і безоплатність початкової, базової та повної загальної освіти. НВК надає очну форму навчання й індивідуальне навчання за медичними показаннями, а також інклюзивне навчання. На індивідуальному навчанні перебували 4 учнів та одна учениця навчалася за інклюзією.

Педагогічним колективом НВК проведено роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початок навчального року в школі навчалося 256 учнів. Укомплектовано 13 класів та одна група учнів. Середня наповнюваність класів становить 17 учнів. На всіх дітей, які з різних причин продовжили навчання за межами закладу, своєчасно оформлені документи. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів, необхідно зазначити, що основними причинами була зміна місця проживання батьків. Плинність учнів становить 0,5%. Основними заходами колективу щодо збереження контингенту учнів були: роз’яснювальна робота серед дев’ятикласників та їхніх батьків, вивчення та врахування їхніх запитів під час складання навчальних планів на наступний навчальний рік.

Протягом року адміністрацією проводилася робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України. Документація закладу ведеться українською мовою. У школі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою.

У НВК успішно впроваджуються Державні стандарти початкової, базової та повної загальної середньої освіти, затверджені відповідними постановами Кабінету Міністрів.

Для вивчення рівня навчальних досягнень учнів адміністрацією школи застосовуються моніторингові дослідження з метою виявлення відповідності навчальних досягнень учнів вимогам навчальних програм, наступності між початковою та середньою школою, накреслення шляхів подолання виявлених недоліків.

На кінець навчального року у школі навчається 282 учні. На підставі рішення педради від 30.08.2019 року (протокол № 10) оцінювання відбувається з 3 класу, а учні 1-2 класів оцінюються вербально.

В початковій школі навчається 129 учнів.

На високий рівень навчальний рік за­кінчили такі учні:

3-А клас – Кейзор Марійка, Врублевська Анастасія, Лабата Вікторія

3-Б клас –Панасюк Дарина, Федор Наталія, Березюк Діана, Гриців Остап.

4 клас – Бумбар Інна, Івачевська Наталія, Ковальчук Анастасія, Лицар Єлизавета, Соп’яненко Юрій, Дубова Оксана.

Результати успішності учнів початкової школи за навчальний рік:

3-А клас:

високий рівень – 3(19%);

достатній рівень – 8 (50%)

середній рівень – 5 (31%)

3-Б клас:

високий рівень – 4(27%);

достатній рівень – 11 (73%)

4 клас:

високий рівень – 6 (23%);

достатній рівень – 14 (54%)

середній рівень – 6 (23%)

У початковій школі переважає достатній та середній рівень успішності.

В базовій школі навчається 114 учнів. Високий рівень навчальних досягнень мають 16 учнів (14%), достатній- 46 учні (40%), середній –52 учні (46%). Початкового рівня немає.

У 2019/2020 навчальному році 24 випускники 5 гімназійного (9) класу НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м. Хоростків отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту, з них двоє учнів – Березюк Ігор та Ольховецька Олена отримали свідоцтва з відзнакою.

Учнів старшої школи – 32. На високому рівні навчалася учениця 6 гімназійного (10) класу Підгородецька Христина та учениця 7 гімназійного (11) класу Комасюк Аліна ( 6%). Двоє учнів 7 гімназійного (11) класу (6%) – Гарагудз Уляна та Яковищак Олег є претендентами на нагородження Золотими медалями. На до­статньому рівні у старшій школі навчалися 14 учнів (44%), на середньому - 14 учнів (44%), на початковому жоден учень.

На екстернатній формі навчання цей навчальний рік закінчив учень Пона Максим Юрійович на достатньому навчальному рівні.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах (Додатки 1-8), дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися ще значна частина учнів, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з кількох предметів. Найвищий середній бал в учнів 4 гімназійного ( 8) класу Кормила Віталія, 5 гімназійного (9) класу Ольховецької Олени, 6 гімназійного (10) класу Підгородецької Христини та 7 гімназійного (11) класу Гарагудз Уляни і Яковищака Олега.

Аналіз якості рівня успішності показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід навчально-виховного процесу, від­сутня система роботи із уч­нями, які погано навчаються й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей, як комунікативна компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки початкового рівня, класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди, вчителями-предметниками додаткові заняття з предметів, дані індивідуальні завдання.

У 2019/2020 навчальному році 2 випускники НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м. Хоростків Гарагудз Уляна та Яковищак Олег отримали свідоцтво з відзнакою про повну загальну середню освіту, 16 учнів отримали свідоцтво з про повну загальну середню освіту загального зразка, причому один випускник Пона Максим навчався на екстернатній формі навчання. 11 учнів(61%) нагороджені Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів». Найвищий середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту – 11,2, а найнижчий – 7,8

Більшість випускників були звільнені від ДПА у формі ЗНО, бажання вносити оцінки у додаток до свідоцтва виявили 5 учнів. ЗНО складали з української мови та літератури, математики, історії України, англійської мови(профільний рівень), фізики, хімії та географії. Аналізуючи результати ЗНО, можна стверджувати, що учителі, які викладали у 11 класі вищеперераховані предмети об’єктивно оцінили учнів.

Інформація

про результати державної підсумкової атестації у формі ЗНО

та річні оцінки з навчальних предметів в 11 класі

НВК « ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 - гімназія» м. Хоростків

Предмет УКРАЇНСЬКА МОВА (Вчитель вищої категорії, «учитель-методист», Слободяник Ірина Степанівна, кількість учнів, що складали ЗНО-16)

Таблиця 2.1

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 5 1 6 4 17
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16
1 2 1 5 3 4

Таблиця 2.2

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з української мови за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО відхилення в балах
1 Вербіцька Анастасія 9 8 -1
2 Гарагудз Уляна 11 11 0
Говда Вікторія 10 10 0
Кантор Вероніка 10 9 -1
Комасюк Аліна 11 11 0
Крицька Олеся 10 9 -1
Кучвара Анатолій 10 10 0
Левицька Катерина 11 11 0
Матвійчук Інна 7 *** 0
Машута Христина 8 7 -1
Попович Наталя 10 10 0
Приведа Володимир 8 9 +1
Процків Максим 8 7 -1
Соколовський Ростислав 10 9 -1
Старейко Віктор 8 9 +1
Федорчук Віталій 7 6 -1
Яковищак Олег 11 11 0
Середній бал 9,5 9,2 -0,3

Предмет МАТЕМАТИКА (Вчитель вищої категорії, «старшиу учитель», Гладій Микола Васильович, кількість учнів, що складали - 11)

Таблиця 2.3

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4 2 1 1 1 1 11
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11
1 1 2 1 3 1 1 1

Таблиця 2.4

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з математики
за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО відхилення в балах
1 Вербіцька Анастасія 6 3 -3
2 Гарагудз Уляна 10 8 -2
3 Говда Вікторія 8 7 -1
4 Кантор Вероніка 8 5 -3
5 Крицька Олеся 9 7 -2
6 Кучвара Анатолій 7 4 -2
7 Попович Наталя 11 9 -2
8 Приведа Володимир 7 7 0
9 Процків Максим 7 5 -2
10 Соколовський Ростислав 12 11 -1
11 Старейко Віктор 7 6 -1
Середній бал 8,4 6,5 -1,9

Спостерігаються значні відхилення, 3 бали, від річного оцінювання. Учителю слід звернути увагу на якість викладання предмету та об’єктивність оцінювання учнів

Предмет ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (Вчитель другої категорії, Собків Ірина Іванівна, кількість учнів, що реєструвалися-7, складали -6)

Таблиця 2.5

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 1 1 2 7
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6
1 2 1 2

Таблиця 2.6

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з історії України за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО відхилення в балах
1 Комасюк Аліна 11 11 0
2 Кучвара Анатолій 9 8 -1
3 Левицька Катерина 11 10 -1
4 Матвійчук Інна 8 *** 0
5 Машута Христина 8 8 0
6 Федорчук Віталій 7 6 -1
7 Яковищак Олег 11 11 0
Середній бал 9,5 9 -0,5

Предмет ГЕОГРАФІЯ (Вчитель вищої категорії, «учитель-методист», Богоніс Ірина Михайлівна, кількість учнів, що зареєструвалися -2, складали ЗНО-1)

Таблиця 2.11

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
1

Таблиця 2.12

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з географії
за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО відхилення в балах
1 Левицька Катерина 11 10 -1
Матвійчук Інна 8 ***
Середній бал 11 10 -1

Предмет ФІЗИКА (Вчитель вищої категорії, Крицька Людмила Зіновіївна, кількість учнів, що складали ЗНО-4)

Таблиця 2.13

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 2 4
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4
1 1 1 1

Таблиця 2.14

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з фізики за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО Відхилення балах
1 Приведа Володимир 9 9 0
2 Процків Максим 7 5 -2
3 Соколовський Ростислав 9 7 -2
4 Старейко Віктор 6 4 -2
Середній бал 7,8 6,3 -1,5

Предмет ХІМІЯ (Вчитель другої категорії, Заверуха Світлана Іванівна, кількість учнів, що зареєструвалися -2, складали ЗНО-2)

Таблиця 2.11

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
1

Таблиця 2.12

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з хімії за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО відхилення в балах
1 Говда Вікторія 8 6 -2
2 Попович Наталя 9 7 -2
Середній бал 8,5 6,5 -2

Предмет БІОЛОГІЯ (Вчитель вищої категорії, Ольховецька Марія Степанівна, кількість учнів, що реєструвалися-4, складали -4)

Таблиця 2.5

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1 1 4
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4
2 1 1

Таблиця 2.6

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з біології за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО відхилення в балах
1 Вербіцька Анастасія 10 9 -1
2 Гарагудз Уляна 11 11 0
3 Крицька Олеся 9 7 -2
4 Федорчук Віталій 8 7 -1
Середній бал 9,5 8,5 -1

Предмет АНГЛІЙСЬКА МОВА (Вчитель вищої категорії, Пшик Тетяна Євгенівнаа, кількість учнів, що складали ЗНО-4)

Таблиця 2.13

Річна оцінка, к-сть учнів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 2 4
ДПА(ЗНО), к-сть учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4
1 1 2

Таблиця 2.14

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок
з англійської мови за 2019/2020 н.р.
№ з/п Прізвище та ім’я учня Річна ЗНО Відхилення балах
1 Кантор Вероніка 9 7 -2
2 Комасюк Аліна 12 11 -12
3 Машута Христина 6 2 -4
4 Яковищак Олег 12 11 -1
Середній бал 7,8 6,3 -1,5

Таблиця 2.15

Результати ЗНО 2020 року у порівнянні із річними оцінками

Предмет ЗНО Річна ЗНО Відхилення
Українська мова 9,5 9,2 -0,3
Історія України 9,5 9 -0,5
Математика 8,4 6,5 -1,9
Географія 11 10 -1
Англійська мова 7,8 6,3 -1,5
Хімія 8,5 6,3 -1,2
Біологія 9,5 8,5 -1
Фізика 7,8 6,3 -1,5

Діаграма 2.15

Порівняльна діаграма результатів ЗНО 2019 року та річних оцінок

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях предметно-методичних кафедр, з’ясовувалися причини слабкої ус­пішності учнів.

2.2. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

З метою виявлення та розвитку обдарованої молоді, формування творчого покоління молодих науковців і практиків для різних галузей суспільного життя, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів у жовтні - листопаді 2019 року учні закладу брали участь у районних предметних олімпіадах, які проводилися з таких навчальних предметів: української мови та літератури, конкурсів з української мови та літератури ім. П. Яцика та Т. Г. Шевченка, англійської, німецької мови, історії, основ правознавства, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії, основ економіки, інформатики, інформаційних технологій, трудового навчання та образотворчого мистецтва.

Результати у ІІ(районному) етап Всеукраїнських предметних олімпіад.

Органiзацiйний, науково-теоретичний та методичний рiвнi проведення олімпіад вiдповiдали вимогам Положення «Про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності».

Таблиця 2.16

Результати у ІІ(районному) етап Всеукраїнських предметних олімпіад.

№ з/п Предмет Клас Прізвище та ім’я учня Зайняте місце Вчитель
1 Образотворче мистецтво 11 Комасюк Аліна І Пилипів Р. І.
2 10 Ворончак Катя І Пилипів Р. І.
3 Математика 8 Кормило Віталій І Гладій М. В..
4 11 Попович Наталя ІІ Гладій М. В.
5 Англійська мова 8 Келічава Наталя ІІ Пшик Т. Є.
6 Хімія 8 Кормило Віталій І Заверуха С. І.
7 9 Березюк Ігор ІІІ Заверуха С. І.
8 Географія 8 Плескун Юля ІІІ Богоніс І. М.
9 9 Березюк Ігор І Богоніс І. М.
10 10 Підгородецька Христина ІІ Богоніс І. М.
11 11 Гарагуд Уляна ІІ Богоніс І. М.
12 Трудове навчання 9 Дацюк Неля ІІІ Галабіцька О. А.
13 Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика 4 Івачевська Наталя І Карвацька М. В.
14 8 Келічава Наталя ІІ Стахів О. М.
15 9 Ольховецька Олена ІІІ Магеровська Н. А
16 10 Підгородецька Христина І Слободяник І. С
17 11 Яковищак Олег ІІІ Слободяник І. С
18 Конкурс знавців української мови ім. Т. Г. Шевченка 6 Говда Марія ІІ Стахів О. М.
19 8 Келічава Наталя ІІ Стахів О. М.
20 9 Ольховецька Олена ІІ Магеровська Н. А.
21 11 Комасюк Аліна ІІІ Слободяник І. С.
22 Історія 10 Підгородецька Христина ІІ Собків І. І.
23 9 Березюк Ігор ІІ Курач Л. В.
24 Астрономія 10 Ляхович Адам ІІ Крицька Л. З.
25 Українська мова та література 10 Підгородецька Христина І Слободяник І. С.
26 11 Гарагудз Уляна І Слободяник І. С.
27 9 Ольховецька Олена ІІІ Магеровська Н. А.
28 Інформатика 8 Кормило Віталій І Крицька Л. З.
29 9 Киба Микола ІІІ Крицька Л. З.
30 10 Бутовський Мар’ян ІІ Крицька Л. З.
31 Інформаційні технології 11 Попович Наталя ІІІ Крицька Л. З.
32 10 Ляхович Адам ІІІ Крицька Л. З.
33 Фізика 8 Кормило Віталій І Дроздюк О. І.
34 Правознавство 11 Яковищак Олег ІІІ Курач Л. В.
35 9 Дацюк Неля ІІІ Курач Л. В.
36 Біологія 11 Комасюк Аліна ІІІ Ольховецька М. С.
МАН (районний етап) Білянський В. Т.
37 Секція математики 11 Соколовський Ростислав І Гладій М. В.
38 Секція економіки 11 Попович Наталя І Галабіцька О. А.
39 Секція історії 11 Ляхович Адам І Собків І. І.

Слід зазначити, що гімназисти виявили велику зацікавленість у реалізації своїх здібностей, тому багато учнів брали участь у декількох предметних олімпіадах. Результатом наполегливої праці всього педагогічного колективу є 36 призових місця на предметних олімпіадах, 3 призових місця на районному етапі захисту науково-дослідницьких робіт у МАН.

Одинадцять учнів отримали перемоги у декількох предметних олімпіадах. Абсолютними переможцями серед учасників районного етапу олімпіад є учень 8 класу Кормило Віталійта учениця 10 класу Підгородецька Христина. Кількість переможців районних олімпіад залежить від наполегливої роботи вчителів-предметників. У розрізі предметів (Додаток 1).

Адміністрація відмічає наполегливу роботу з обдарованими учнями вчителів, які підготували переможців олімпіад. Результативною була робота по підготовці учнів до олімпіад учителів, зокрема Богоніс І. М., Слободяник І. С., Гладій М,В., Крицька Л. З., Магеровська Н. А., Стахів О.М., Пшик Т. Є., Дроздюк О.І., Карвацька М.В., Пилипів Р.І.

Разом з тим особливе занепокоєння викликає відсутність переможців в олімпіаді з німецької мови (Танасевич О.М.).

Але у підготовці до предметних олімпіад є ряд недоліків: невчасно узгоджуються прізвища учасників олімпіад, що призводить до перевантаження учнів, труднощів у гімназистів викликають завдання творчого характеру, не простежується система у підготовці гімназистів до олімпіад у 2 семестрі.

У цьому навчальному році продовжили роботу три секції МАН – секція математики (Гладій М. В. ), економіки (Галабіцька О. А.) та секція історії (Собків І.І.).

На базі НВК “ЗОШ І-ІІІст.№1-гімназія’’ м. Копичинці відбувся І етап захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Гусятинської філії Тернопільського відділення Малої академії наук України.Учні нашої гімназії захищали свої роботи з математики, економіки, історії. Секцію математики презентував учень 7 гімназійного класу Соколовський Ростислав і здобув І місце. Попович Наталія, учениця цього ж класу, також стала переможцем у секції економіки – І місце. Працю з історії написав учень 6 гімназійного класу Ляхович Адам – і також перемога.

Діаграма 2.16

Аналіз результативності учнів на районних олімпіадах у розрізі предметів

Цьогоріч радують досягнення гімназистів на ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. Слід відзначити, що вчителі приклали максимум зусиль, щоб їхні учні здобули перемогу. Це Богоніс І.М., Гладій М.В., Слодбодяник І.С., Заверуха С.І., Пилипів Р.І. Учні Богоніс І.М. (Підгородецька Х. та Березюк І.) мали б захищати честь Тернопільщини на Всеукраїнській олімпіаді з географії, але через карантинні заходи олімпіада не відбулась.

Таблиця 2.17

Результати у ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнськиї предметних олімпіад

№ з/п Предмет Клас Прізвище та ім’я учня Зайняте місце Вчитель
1 Математика 8 Кормило Віталій Диплом ІІІ ступеня Гладій М. В..
2 Географія 9 Березюк Ігор Диплом І ступеня Богоніс І. М.
3 10 Підгородецька Христина Диплом І ступеня Богоніс І. М.
4 Хімія 9 Кормило Віталій Диплом ІІІ ступеня Заверуха С. І
5 Українська мова та література 10 Підгородецька Христина Диплом ІІ ступеня Слободяник І. С.
6 Образотворче мистецтво 11 Комасюк Аліна Диплом ІІ ступеня Пилипів Р. І.

МАН (обласний етап)

Предмет Прізвище та ім’я учня Клас Зайняте місце Вчитель
Економіка Попович Наталя 11 Диплом ІІІ ст Галабіцька О. А.

Діаграма 2.17

Аналіз результативності учнів на обласних олімпіадах

Із відмінними та добрими результатами учні школи отримали сертифікати за участь у щорічних конкурсах, зокрема:

- Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру-2020» - координатор Пастернак Н.М. Участь взяли 79 учнів. У Всеукраїнській предметній інтернет – олімпіаді «На Урок» (англійська мова) – 73 учні. Із зарубіжної літератури – 43 учні, з них: 2 дипломи І ступеня, 7 дипломів ІІ ст., 3 диплом ІІІ ст., 12 сертифікатів учасників. Учні гімназії брали участь у першому турі відбору за програмою “Програма обміну майбутніх лідерів” (FLEX). FLEX – програма культурного обміну, яка здійснюється Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США й адмініструється в Україні організацією „Американські Ради з Міжнародної освіти: ACTR/ACCELS” (American Councils) за підтримки Міністерства освіти і науки України. Програма дає можливість українським школярампротягом одного навчального року навчатись у школі в США, проживаючи в американській родині безкоштовно. 9 учнів 9-10 класів нашої гімназії спробували свої сили у цьому конкурсі, який проходив на базі школи #5 м Тернопіль. Серед них - Підгородецька Христина, Тимечко Аліна, Дідур Ігор, Ольховецька Олена, Богоніс Христина, Березюк Ігор. Більше того, Підгородецька Христина пройшла перший тур з перемогою, тому мала нові випробування у другому вибірковому турі. (Координатор: учитель англійської мови Пшик Тетяна Євгенівна)

У порівнянні з минулими роками спостерігається результативність предметних олімпіад та активізація участі учнів в інтерактивних предметних конкурсах.

Враховуючи усе вище вказане, можна зробити висновок, що у школі склалась належна система роботи з обдарованими та здібними учнями. Відстежується позитивна динаміка результативності роботи педагогічного колективу у цьому напрямку.

Кiлькiсть переглядiв: 73

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.