На даний час статут потребує внесення змін. Пропозиції подані на затвердження сесією міської ради

Повний зміст документа у pdf-форматі за покликанням, що прикріплене до титульної сторінки. Приємного ознайомлення!

/Files/images/СТАТУТ1 001.jpg/Files/images/СТАТУТ3 001.jpg /Files/images/СТАТУТ2 001.jpg

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів №1 – гімназія» (далі НВК) м.Хоростків Гусятинського району Тернопільської області створена рішенням Хоростківської міської ради (рішення від 27.08.2003 р. №234), знаходиться у власності територіальної громади м. Хоростків Гусятинського району. Юридична адреса: 48244 вул.Івасюка, 3, м. Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область, тел. дир. 5-32-37, учительська 5-32-44.

2. Навчально – виховний комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України (254 К/96-ВР), Законами України “Про освіту”(1060-12), “Про загальну середню освіту”(651-14), іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції (254 К/96-ВР) та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №778 та Статутом цього закладу.

3. НВК – середній загальноосвітній навчально-виховний заклад І-ІІІ ступенів, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей в гімназійних класах та забезпечує реалізацію права всіх громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

4. Головним завданням НВК є:

- виховання морально і фізично здорового покоління;

- створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей обдарованості учнів, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися, формування громадянської позиції, виховання почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного і фізичного розвитку;

- надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб

- пошук і відбір для навчання в гімназійних класах творчих обдарованих та здібних дітей;

- оновлення змісту освіти, апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

5. Діяльність гімназії базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації.

6. НВК несе відповідальність за виконання головних завдань, визначених Законом України “Про освіту”, Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. №964, дотримання умов, що визначаються за результатами атестації, безпечність умов освітньої діяльності, дотримання договірних зобов’язань і фінансової дисципліни.

ІІ СТРУКТУРА НВКТА УМОВИ ПРИЙОМУ УЧНІВ

7. НВК - це загальноосвітня школа ІІ-Ш ступенів, у структурі якої є:

- школа І ступеня - передгімназійні 1-4 класи (для учнів від 6 до 10 років);- гімназія у складі ІІ-ІІІ ступенів – (1-7(8) класи) відповідно 5-11 (12) класи середньої загальноосвітньої школи - для учнів віком від 10 до 17 (18) років.

8. Зарахування учнів до загальноосвітніх передгімназійних 1-4 класів здійснюється на безконкурсній основі.

Школа І ступеня є для НВК основною базою її учнівського контингенту.

9. Прийом учнів до 1-го гімназійного класу (відповідно 5-ий клас середньої школи II ступеня) проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі.

Учні, які за курс школи І ступеня мають високий рівень навчальних досягнень (10-12 балів), приймаються у перший гімназійний клас поза конкурсом.

10. Дирекція НВК щорічно затверджує умови конкурсного прийому учнів відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

11. Учні середньої загальноосвітньої школи можуть зараховуватись у будь-який клас гімназії за наявності вільних місць після вступних випробувань за умови ліквідації різниці між навчальним планом школи і НВК.За учнями,які навчаються в НВК, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи.

12. До НВК зараховуються учні, які успішно пройшли конкурсний відбір. Зарахування здійснюється за наказом директора, що видається на підставі рішення Конкурсної комісії не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року, особистої заяви ( для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, що їх замінюють), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.

13. За НВК територія обслуговування не закріплюється, крім перед гімназійної школи І-го ступеня. Учні зараховуються до гімназії незалежно від місця проживання на основі конкурсного відбору та при наявності вакантних місць при формуванні контингенту гімназійних класів.

14. Кількість учнів у НВК встановлюється один раз на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора.

15. Іноземці приймаються до НВК відповідно до Закону України від 4 лютого 1994 року „ Про правовий статус іноземців”.

16.Наповнюваність класів, груп, їх поділ для вивчення профільних та інших предметів визначаються Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету рішенням ради гімназії за погодженням із органами місцевої виконавчої влади та може встановлюватися менша наповнюваність класів, груп, за наявності заяв батьків. НВК може мати групи продовженого дня, пришкільний інтернат із частковим або повним утриманням учнів за рахунок власників.

17. НВК може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, а також навчально - виховних об’єднань.

ІІІ ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

18. НВК працює за навчальним планом, що складається на основі розроблених МОН України базових навчальних планів, погодженим із обласним управлінням освіти і затвердженим відділом освіти райдержадміністрації.

19. Відповідно до навчального плану НВК педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники з предметів державного компонента, що допущені МОН України, а також науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.

20. Педагогічні працівники НВК можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять, інноваційні технології навчання.

21. Поглиблена підготовка учнів у гімназійних класах досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, курсів за вибором, а також відвідування факультативів з інформатики, хореографії і т. і.

22. Навчальний рік у НВК починається з 1 вересня і триває до 1 липня наступного року з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації. Його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів, а також відповідає термінам, установленим МОН України . Тижневий режим роботи НВК регламентується розкладом занять.

23. Тривалість уроків у І класі-35хв, ІІ-ІV класах-40хв., у гімназійних та інших класах-45хв., тривалість канікул протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

24. Система оцінювання навчальних досягнень учнів НВК, порядок проведення підсумкових атестацій, переведення та випуску, звільнення від підсумкової атестації, нагородження за успіхи у навчанні визначаються Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р №964, відповідними нормативними актами МОН України.

25. Учні, які не встигають, наказом по школі відраховуються з гімназійних класів і переводяться до відповідних класів загальноосвітньої школи. У разі незгоди батьків або осіб, що їх замінюють, із відрахуванням з гімназії вони мають право оскаржити дії директора у раді НВК. За поданням ради відповідним структурним підрозділом місцевого органу державної виконавчої влади створюється комісія, що визначає правомірність відрахування. Висновки цієї комісії є остаточними. За учнями, які навчаються в гімназійних класах, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи.

26. Навчання у НВК завершується складанням державної підсумкової атестації, за результатами якої видається документ про освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

IV УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

27. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки визначені Законом України “Про освіту”, Положенням про середній загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2002 року №284, пунктами 36, 38 нового Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №778 та цим Статутом.

28. Учасниками навчально-виховного процесу НВК є:

- учні;

- педагогічні працівники;

- навчально-допоміжний персонал;

- батьки, або особи які їх замінюють;

- представники підприємств м. Хоросткова, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

29. Учні мають право на:

- вибір профілів, форм навчальних позакласних заходів;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою базою НВК;

- отримання інформації з усіх галузей знань;

- участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- участь у громадському самоврядуванні НВК;

- участь в обговоренні і внесенні власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами, тощо;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їхню честь, гідність;

- безпечні й нешкідливі умови навчання й праці.

30. Учні зобов’язані:

- дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;

- систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

- дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

31. Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

Педагогічні працівники приймаються на роботу до НВК відділом освіти райдержадміністрації за погодженням з дирекцією школи.

32. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до чинних нормативних документів;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, отримання педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування НВК;

- користування оплаченою відпусткою, передбаченою чинним законодавством;

- отримання компенсації у разі втрати роботи у зв’язку зі змінами в організації роботи НВК;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організації та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

- отримання пенсії, в тому числі й за вислугу років.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

33. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут НВК, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей учнів;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу

до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших чеснот ;

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними національним, релігійними групами;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати рішення прийняті органами громадського самоврядування, закладу освіти, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою.

34. У НВК періодично проводиться атестація педагогічних працівників. Порядок проведення атестацій встановлено МОН України.

35. Педагогічні працівники, які не відповідають посаді, яку вони обіймають, за результатами атестації, або систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

36. Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників НВК здійснює директор. Права та обов’язки технічних працівників регулюються трудовим законодавством, статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовими інструкціями.

37. Батьки та особи, які їх замінюють мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в НВК;

- звертатися до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази НВК;

- захищати в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

38. Батьки та особи, які їх заміняють, зобов’язані:

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природніх здібностей;

- поважати гідність дитини; виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до своєї Вітчизни, рідної мови, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

- сприяти здобуттю дітьми повної загальної середньої освіти в обсязі державних вимог;

- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

Школа-гімназія надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

39. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть однакову відповідальність за навчання, виховання і розвиток дітей, а також за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, НВК може виступати позивачем у суді з питань позбавлення їх батьківських прав.

40. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в НВК;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню НВК;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

41. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися статуту НВК, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;

- дотримуватись етики поведінки та моралі;

- захищати учнів від усіляких форм психічного та фізичного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків та тютюнопаління.

42. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки визначаються чинним законодавством, цим статутом.

43. Іноземці, прийняті до НВК, мають права і обов’язки учнів згідно з чинним законодавством України.

44. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту на них можуть накладатися дисциплінарні стягнення, встановлені чинним законодавством, статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку НВК.

V УПРАВЛІННЯ НВК ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЮ

45. Управління навчальним закладом здійснюється його власником та відділом освіти райдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти Гусятинської райдержадміністрації.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюються за поданням директора з дотриманням чинного законодавства, зокрема,

П.81 нового положення

46. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є конференція, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

- учнів навчального закладу другого-третього ступеня — класними зборами;

- батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 30 , учнів - ЗО , батьків і представників громадськості - 30 .

Термін їх повноважень становить 1 рік .

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, власник.

Делегати конференції:

- обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

приймають рішення про стимулювання праці директора, його заступників та інших педагогічних працівників;

47. У період між конференціями діє рада навчального закладу. .Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

48. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів ;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’зковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

Рада загальноосвітнього навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України ;

- колегіальності ухвалення рішень ;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

49. До ради обираються представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією .

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією .

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

50. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту загальноосвітнього навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

51. Рада навчального закладу:

- організовує виконання рішень конференції;

- вносить пропозиції щодо зміни типу навчального закладу, його статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

- затверджує режим роботи навчального закладу;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю за "За досягнення у навчанні", похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"; при цьому керується П.65 нового Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями ;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

- вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти Гусятинської райдержадміністрації пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями ;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання,

- приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням ;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

52. У навчальному закладі за рішенням загальних зборів або ради навчального закладу може створюватися і діяти піклувальна рада.

53. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

54. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчо влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами , окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів ;

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

55. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на конференції навчального

закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

56. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересу особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш двох третин членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на конференції, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома

навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

57. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради, визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

58. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх заміняють, представники учнівського самоврядування.

59. Директор навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, власником, місцевими органами державної виконавчої влади.

60. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти Гусятинської райдержадміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

61. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

62. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчального-виховного процесу;

- планування та режиму роботи навчального закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального і матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

63. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

64. У навчальному закладі можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VIМАЙНО НВК. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

65. Майно НВК складають основні фонди (приміщення, обладнання, тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу освіти.

66. Майно НВК належить їй на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства. А майно, набуте закладом освіти за рахунок позабюджетних коштів, належить йому за правом власності.

67. Відповідно до рішення Хоростківської міської ради від 25.03.2002 р. №471 НВК має земельну ділянку площею 3,88 га., де розміщуються шкільні будівлі та споруди, багаторічні насадження та спортивний стадіон.

68. НВК користується приміщеннями, обладнанням, землею, іншими природними ресурсами згідно з чинним законодавством і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Збитки, завдані НВК внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними або фізичними особами, відшкодовуються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

69. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі її кошторису. Джерелом формування кошторису є:

- кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти з урахуванням специфіки та змісту роботи школи-гімназії;

кошти отримані від надання додаткових освітніх послуг;

- добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання.

70. У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок бюджетних коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором НВК.

Облік і використання коштів фонду здійснюється НВК згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради НВК, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загальнообов’язкового навчання здійснює відділ освіти Гусятинської райдержадміністрації.

71. Порядок ведення бухгалтерського обліку в НВК визначено чинним законодавством.

За рішенням засновника НВК бухгалтерський облік ведеться через централізовану бухгалтерію відділу освіти райдержадміністрації..

72. Звітність НВК здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

VІІ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

73. НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

74. НВК має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн. Участь учителів, учнів у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

VIII КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НВК

75. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

76. Державний контроль здійснюється власником та відділом освіти Гусятинської райдержадміністрації.

77. Основною формою державного контролю за діяльністю НВК є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому МОН України.

78.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) НВК з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види, і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховнеої роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до чинного законодавства.

Кiлькiсть переглядiв: 244

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.